Üyelik Girişi
Göksun Videoları
Site Haritası
BAĞIŞ VE YARDIMLARINIZ İÇİN

Vakıfbank İçişleri Bakanlığı Şubesi
Hesap no:
00158007292211814


IBAN: TR 540001500158007292211814

Göksunlular Derneği
Göksunlular Derneği (Göksun Eğitim ve Dayanışma Derneği)
Ankara'da yaşayan Göksun'lular tarafından kurulmuş olup Göksun'a ve Göksun'lulara hizmet veren bir Sivil Toplum Kuruluşudur
ÖZLÜ SÖZLER

Dostluğumuz;

Maraş Dondurması kadar tatlı 

Düşmanlığımız;

Maraş biberi kadar acıdır.

Sizden Gelenler

İlçemiz ile ilgili yazı, resim, şiir, etkinlik...vb. haberlerinizi bekliyoruz

goksun@goksunlular.com

Emlak

EMLAK


OCAK GAYRİMENKUL

Şükrü BOYRAZ
Dikmen Cad: 170/1

ANKARA
Tel: 312 481 62 62 

Fax: 312 481 62 52

GSM: 532 447 36 01
Hemşerilerimizin Emlak işlemleri için burudayız.

BAĞIŞ VE AİDAT ÖDEME

CEP TELEFONU İLE AİDAT ÖDEME SİSTEMİ BAŞLAMIŞTIR.

Aylık 10 TL ödemek için: GOKSUN yaz, 8071'e gönder

8071 den gelen mesajı EVET yaz cevapla

Yazı noktasız olacak (büyük küçük olması önemli değil)

Bütün hatlar için geçerlidir.

Dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Yol arkadaşınız Kitap olsun
Büyükşehir Mahalleleri (Köy ve Belde'ler) KIRSAL MAHALLE olarak vergi, harç ve su parasından ne kadar muaf olacak. Detaylar haberimizde.

16 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile başvuru yapmak şartı ile Büyükşehirlerde köy statüsü yeniden değiştirildi.

Bu kanunun değişmesi ile kırsal mahalleye dönüşecek olan Büyükşehirlere bağlı köylerde ikamet edenler (yeni adı ile Mahalleler) Vergi, Harç ve Belediye Zamlarından etkilenmeyecek veya çok az etkilenecek, su paralarını indirimli ödeyecek böylece halkın ve çiftçinin parası cebinde kalacaktır.

Bilindiği üzere;


12 Kasım 2012 tarihinde değiştirilen Büyükşehir Yasası ile 30 ilde 16 bin 082 köy mahalleye dönüştürüldü.

Yine aynı değişiklikle, 1053 belde de mahalleye dönüştürüldü.

Tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüşen belediyelerin komşu oldukları il, ilçe ve nüfusu 2.000’in üzerindeki belde belediyelerine, belediye meclisi kararı ile mahalle olarak katılmalarına imkan sağlandı.

Büyükşehir yapılan illerin dışında kalan 51 ilde, nüfusu 2000’den az belediyeler başka hiçbir özellik göz önünde bulundurulmadan kapatılarak köye dönüştürüldü. Bu hükümle toplam 552 belediye tüzel kişiliğini yitirdi.

Belediyelere, mahalleye dönüşen köylerde ticari amaç taşımayan yapılar için tip mimari projeler ve mühendislik projesi yapma/yaptırma yetkisi verildi.

Söz konusu yasa 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimler ile uygulanmaya başlandı. Ancak, ilerleyen süreçte bu konuda çok önemli sıkıntılar yaşandı. Mahalleye dönüşen köylerin ve beldelerin ortak kullanılan tüm malları, meraları, taşınmazları bağlandıkları belediyeye geçti.

Bu yasal düzenleme ile tarımsal üretimde zarar gördü. Bazı yerlerde tarım alanları imar değişiklikleri ve benzeri uygulamalarla amaç dışı kullanıma açıldı. Köylerin meraları belediyeler tarafından satıldı.

Ayrıca bu yasa ile köyler ve beldeler mahalleye dönüşünce büyükşehir yasası ve kuralları uygulandığı için köylülerin ihtiyaç duydukları ahır ve benzeri yapıları yapmaları zorlaştı. Bürokrasi arttı. Tarımsal üretim, özellikle hayvancılık yapanlar için her geçen gün daha zor hale geldi.

Köy bütçesi başta olmak üzere pek çok hakkını kaybetmiş olan köylerimiz için yeni yapılan yasal düzenleme ile yeniden doğruya dönüş için bir hak ortaya çıktı.


Bahse konu hususların hükümet yetkililerine sık sık hatırlatılması üzerine 16 Ekim 2020 Cuma günü 31276 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10.Maddesi ile 30 Büyükşehirde mahalleye dönüştürülen köylerin statüsü ile ilgili çok önemli bir değişiklik yapıldı.

Yapılan bu değişikliğe göre başvurmaları halinde “kırsal mahalle” statüsüne kavuşacak olan Mahalleller (köy ve beldeler) için vergi, harç ve su ücreti ödemelerinde önemli ölçüde muafiyet ve indirimler sağlanıyor

İsteyen Mahalle (Eski adıyla Köy veya Belde) bağlı olduğu ilçe belediyesine başvuracak, başvuru talebi ilçe Belediyesinden Büyükşehir Belediyesine gidecek ve burada talep kabul edilirse “kırsal mahalle” olma hakkı elde edilecek.

.Yapılan Kanun değişikliği maddeleri aşağıda yer almakta olup, yapılacak olan değişiklikler ile sağlanacak olan avantajlar altı çizili olarak belirtilmiştir. 

16 Ekim 2020 Cuma günü 31276 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10.Maddesi metni aşağıda yer almaktadır.

MADDE 10 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 3 – Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, KIRSAL MAHALLE kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir.  
Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir. 

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;

1-       Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.

2-       Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır.

3-       Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz;

4-       Anılan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.

5-       Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 

6-       4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

7-       3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları uygulanmaz.”

Kanunda bahsi geçen 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesi 15 ve 29.Fıkraları aşağıda yer almaktadır. 

(15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

(28) (Ek fıkra: 20/8/2016-6745/73 md.) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir.

Kanun metinleri yukarda yazılı olan hususlar doğrultusunda Mahalle Muhtarlarımızın gerekli araştırma ve girişimlerde bulunmalarını öneriyorum. 

BU KONUDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER;

1 - Öncelikle köy muhtarları ilçe belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine ağırlıklarını koyarak “KIRSAL MAHALLE” olmak istedikleri yönündeki belediye meclis kararını çıkarmaları,

2 - Çıkarılan bu kararın Büyükşehir belediyesine iletilmesini sağlamalı.


3 - Büyükşehir belediye meclisinin de bu konuda en geç 90 gün içinde karar alması gerekiyor.

4 - Büyükşehir Belediye Meclisinin alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, KIRSAL MAHALLE" olarak kabul edilecektir.

Yapılan bu yasal düzenleme sonucunda KIRSAL MAHALLE statüsü kazanan köylerimiz;

1 - Seçimlerde Köylerde kayıtlı seçmenler ilçe ve büyükşehir belediyeleri için oy kullanmaya devam edeceklerdir.

2 - Kırsal Mahalle olarak belirlenen köyler Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden mevcut hizmetleri almaya devam edeceklerdir.

3 - Kırsal mahalle olan köylerimizin bu yasal düzenlemeye göre herhangi bir hak kaybı olmadığı gibi bir çok konuda kazançları olacaktır.

Muhtarların ve ilçe Yerel Yönetim Heyetinin hizmet alımlarını artırmak için ilçe ve büyük şehir belediye meclislerinden 2022 yılından geçerli olmak üzere “KIRSAL MAHALLELER TARIM BÜTÇESİ”ni geçirmeleri ve bu bütçelerin başka fasıllara aktarımının önüne geçecek meclis kararlarının alınmasını sağlamaları gerekmektedir.

Bir an önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılması sağlanarak köy halkının 2021 vergi, harç, su tüketim ücreti ve zamlarından kurtarılması önem arz etmektedir.

Bu konuda yasal düzenlemeye destek veren Muhtar, Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkanları bir sonraki dönem seçimleri için önemli bir Seçim Yatırımı yapmış olacaklardır.

Diğer taraftan da ağır ekonomik koşullar altındaki köy halkına da büyük maddi destek sağlanmış olacaktır.

Bu konuya duyarsız kalan, desteklemeyen veya bu konuda yasal düzenleme yapılmasına engel olan yerel yöneticiler hakkında da köy sakinleri mutlaka gerekli değerlendirmeyi yapacaklardır.

Umarım ki Yerel Yöneticilerimiz bölgemiz sakinleri lehine olan gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirirler.

Aşağıda konu hakkında talep dilekçesi örneği de yer almaktadır.


Atilla Mutlu ALKIŞ

12.01.2021 / Ankara


Ö R N E K   D İ L E K Ç E;

…………. İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Büyükşehir Yasasında 12 Kasım 2012 tarihinde yapılmış olan değişiklikle köyümüz köy statüsünden çıkarılarak “Mahalle” statüsüne getirilmiş idi.

Ancak, yapılan bu değişiklikle statüsü ve buna bağlı vergisel yükümlülükleri de artan ekonomik sıkıntı içinde olan ve tarımsal faaliyette bulunmaya çalışan köylülerimizin yaşamlarını idame etmeleri daha da zorlaşmış ve ne yazık ki bu haliyle ülkenin tarımsal ekonomik varlığına katkı sağlamaları da gittikçe zorlaşmıştır.

16.10.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  7254 Sayılı Kanun”  ile mahalleye dönüşen köy ve Beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

Anılan düzenlemeye göre “Başvuru üzerine ilçe Belediye Meclisinin kararı ve teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler Kırsal Mahalle kabul edilir” denilmektedir.

Yukarda açıklanan gerekçelerle, halen Muhtarlığını yürüttüğüm ………………………… Mahallesinin statüsünün 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun”a göre “KIRSAL MAHALLE” olarak değiştirilmesi için yasada belirtilen sürecin başlatılması hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                           Muhtarın
                                                                                        ADI SOYADI
                                                                                    Mahalle adı - tarih

  
2338 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam92
Toplam Ziyaret435246
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.65248.6870
Euro10.138510.1791
Hava Durumu
Saat
Takvim
BAĞIŞ VE AİDAT ÖDEME

CEP TELEFONU İLE AİDAT ÖDEME SİSTEMİ BAŞLAMIŞTIR.

Aylık 10 TL ödemek için: GOKSUN yaz, 8071'e gönder

8071 den gelen mesajı EVET yaz cevapla

Yazı noktasız olacak (büyük küçük olması önemli değil)

Bütün hatlar için geçerlidir.

Dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Mail adresimiz
goksun@goksunlular.com
Göksun Üzümü
Çevre Duyarlı Göksun
Göksun Çileği
Çiftçinin emeği
Göksun Çileği
Elma
Göksun-Der Logo