Tüzük

GÖKSUN EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: "Göksun Eğitim ve Dayanışma Derneği" olup kısaca "GÖKSUNDER" olarak anılacaktır.
Derneğin merkezi Ankara olup, şubesi yoktur.
 
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Göksun ve Göksunluların kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden geliştirilmesi ve dayanışmasını temin etmektir. 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 
1- Benzer amaçlı dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarla temas kurup dayanışma sağlamak,
2- Göksun'daki eğitim kurumlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına çalışmak, 
3- Göksunlu öğrencilerin ortak sorunlarına yardımcı olmak ve gerektiğinde onlara yurt temini, ekonomik yardım, eğitim araç ve gereçleri sağlamaya çalışmak, 
4- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 
5- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 
6- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 
7- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 
8- Tüzükte belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 
9- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
10- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 
11- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 
13- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 
14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 
15- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 
16- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, 
17- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Derneğe üye olabilmek için gerçek kişilerin;
a) Fiil ehliyetine sahip olması ve 18 yaşını doldurmuş olması,
b) Göksunlu olması ve veya Göksunla manevi ilişkisi nedeni ile kendisini Göksunlu kabul etmesi,
c) Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıması,
Gerekir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına, giriş beyannamesi doldurularak yapılacak yazılı üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde onur kurulunun konu ile ilgili yaptığı tahkikat neticesinde yönetim kuruluna sunduğu teklif ve yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1- Genel Kurul, 
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetim Kurulu,
4- Onur Kurulu,
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5'inin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3'ünün katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10'u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır: 
1- Dernek organlarının seçilmesi, 
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin feshedilmesi,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim Kurulu; 9 (Dokuz) asil üyeden oluşur. Yönetim Kurulu için ayrıca 9 (Dokuz) yedek üye seçilir. Genel Kurul ‘ da Genel Başkan ve Sekreteryaların seçimleri;  Yönetim Kurulu olarak Genel Başkan ve Sekreteryaların isimleri belirtilmeden birlikte yapılır. Seçim sonucu oluşan Yönetim Kurulunun ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak Genel Başkan ve Sekreteryaları oluştururlar. Yönetim Kurulundaki boşalmalar, Genel Kurulda yapılan seçimlerde en çok oyu alandan başlamak üzere yönetim kurulu yedek üyeleri tarafından sırası ile doldurulur.  Dernek üyesi olmayanlar Yönetim Kuruluna aday olamaz ve seçimlerde oy kullanamazlar. Yönetim Kuruluna; Genel Başkanlık veya Sekreteryalardan herhangi birinin ismi belirtilerek aday olunmaz.
 
A- Yönetim kurulunun  oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir;
1 - Genel Başkan,
2 - Genel Sekreter,
3 - Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden sorumlu),
4 - Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat işlerinden sorumlu),
5 - Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu),
6 - Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve Tanıtım İşlerinden sorumlu),
7 - Genel Başkan Yardımcısı (Kadın ve Gençlikten sorumlu),
8 - Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk İşlerinden sorumlu),
9 - Genel Başkan Yardımcısı (Proje ve İnovasyon İşlerinden sorumlu),
 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu toplantısında karar ittihazı için dört kişinin oylarının birleşmesi gerekir.
Yönetim kurulu en az iki ayda bir defa toplanır, ayrıca yönetim kurulu başkanı veya üç yönetim kurulu üyesinin veya denetim kurulunun talebi üzerine de her zaman toplanabilir. 
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
 
B- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11- Derneği olağanüstü genel kurula götürmek, 
12- Ödeneğe ve ihtiyaca göre dernek işleri için personel tayin etmek, 
13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
14- Göksun ve Göksun'luları temsil etmek üzere veya Göksun'un tanıtımına katkıda bulunmak amacı ile Sosyal, Kültürel ve Sportif amaçlı çeşitli uzmanlık komisyonları, çalışma grupları veya kulüpleri oluşturmak, (Bu şekilde oluşturulan komisyon, çalışma grubu veya çalışma kulüplerinin çalışma yöntemleri bir yönetmelikle belirlenir.)
15- Göksun kültürünü devam ettirmek, Göksun bölgesine ait her türlü özelliğe sahip çıkmak ve bunlarla ilgili her türlü tanıtıcı girişimlerde bulunmak, Göksun kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşiv oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten gibi yayınlar yapmak.
16- Folklör ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek.
 
 
 
1- Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;
a) Dernek tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim kurulu ve istişari organlara başkanlık eder. Gerektiğinde bu yetkilerini yönetim kurulu üyelerine devreder.
b) Özel veya resmi tüzel kişilerle ve diğer kuruluşlar nezdinde Derneği temsil eder.
c) İlgili sekreteryalarla birlikte tüm yazışmaları, mali sekreter ile birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imzalar.
e) Dernek adına basın toplantısı yapar ve beyanatta bulunur veya yanlış haberleri tekzip eder gereğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
f) Denetleme kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirir.
g) Gerektiğinde belgeye dayalı harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kurulunu bilgilendirir.
h) Gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
k) Varsa yayın organına sahiplik eder.

2- Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Başkanlık görevini yürütmek ve yetkilerini kullanmak.
b) Derneğin her türlü yazışmalarını yapmak,  Derneğin muamelat ve diğer idari hizmet ünitelerine ve personellerine nezaret etmek, Personelin tüm özlük haklarını düzenlemek ve kontrol etmek.
c) Yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve kararların yazılmasını sağlamak.
d) Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak, bunların üyelere zamanında ulaştırılmasını sağlamak.
e) Kanuni defterlerin yönetmelik hükümlerine göre tasdikinin  yerine getirilmesi, kayıtların düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerin gereğinin yerine getirilmesini  sağlamak.
g) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

3- Genel Mali Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Derneğin muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, defter ve kayıtların zamanında işlenmesini temin eder, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar, demirbaş kayıtlarını zamanında ve usule uygun yapar,
b) Tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar,
c) Derneğin gelirlerinin toplanmasını sağlar,sarflarını bütçe esaslarına göre yapar, muhasebe kayıtlarını gerektiği gibi yürütür, vergi ve sigorta primlerini zamanında  öder ve muhasebe bürosunu yönetir,
d) Tahsil, tediye, mahsup vs. muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder.
e) Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna sunar,
f) Her türlü vergi ve sigorta poliçelerinin zamanında ödenmesini sağlar,
g) Derneğin kasasında, yönetim kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurur,
h) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

4 - Genel Teşkilat Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Dernek üyelerinin teşkilatlanma çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve 
b) Ankara genelinde yaşayan Göksun"luları tespit ederek, hemşerilerimizin Derneğe üye olması için çalışmalar yapar.
c) Derneğin üye sayılarının arttırılması için çalışma yapar,.
d) Dernekle diğer Dernekler arasındaki ilişkileri düzenler.
c) Görevi ile ilgili raporları yönetim kurulunun onayına sunar.
d) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

5 - Genel Eğitim ve Fon İşleri Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek Üyelerine yönelik eğitim programları hazırlar ve  yönetim kurulunun onayına sunar,
b) Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar,
d) Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde konfederasyona ait dergi, broşür, kitap vs. yayınların neşredilmesini sağlar,
e) İlimiz, ilçemiz ve toplumumuz için önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş ve benzeri yayınlar hazırlar ve yönetim kuruluna sunar,
g) Göksun ve Derneğimiz ilgi alanına giren konularda gerekli Fon araştırmalarını yapar, bu fonların temini için gerekli çalışmaları yürütür.
h)  Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

6 - Genel Basın ve Dış İlişkiler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Derneğin basın ve yayın organları ile ilişkilerini düzenlemek,
b) Her türlü basın ve yayın organlarını takip ederek Dernek faaliyetlerle ilgili haber, makale, demeç ve benzeri bilgi ve dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek Başkan ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak
c) Genel Başkanın bilgisi dahilinde basın-yayın organlarına verilecek demeç ve basın bildirisi hazırlamak ve hazırlatmak,
d)  Derneğin  ve Dernek üyelerinin faaliyetlerinin ve çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına, basın ve yayın organlarında duyurulmasına yardımcı olmak,
e) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

7 - Genel Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Ankara'da yaşayan hemşerilerimizin birbirleri ili tanışıp kaynaşmaları için toplantı, yemek, kokteyl, piknik, kermes, sergi, panel, söyleşi … vb gibi sosyal etkinlikler organize etmek,
b) Dernek Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde Derneğin ilke ve amaçlarına uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla temas kurmak,
c) Dernek Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlı projeleri koordine etmek ve bu konulara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,
d) Dernek Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde oluşturulan kurul ve komisyonlara katılacak üyelerin, temsilcilerin veya  gözlemcilerin seçilmesini temin etmek, kurul ve komisyonların çalışmalarına katılmasını sağlamak,
e) Derneğin zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak,
f) Derneğin  zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit  mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesislerinin yapılmasına yardımcı olmak veya bu amaçla Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ayni ve nakdi yardımların koordinasyonunu sağlamak,
g) Sosyal ve kültürel etkinlikleri planlamak, programlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,
h) Kutlama, ziyaret, taziye, tebrik ve bunun gibi sosyal ilişkileri tanzim etmek,
ı) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.
 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11- Denetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca 3 yıl için seçilir. 
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Onur Kurulu 
Madde 12- Onur kurulu genel kurulca dernek üyeleri arasından 3 yıl için seçilecek 20 üyeden teşekkül eder.
Bu kurula seçilecek üyeler kendi aralarından birisini başkan seçerler. 
Onur kurulu, yönetim kurulunca öngörülen dernekten çıkarılması gereken üyelerin durumlarını inceler, kusurlu görülenlere ihtar veya derneğin temin ettiği haklardan mahrumiyet veyahut dernekten çıkarma cezasının verilmesini yönetim kuruluna teklif eder. Kurulun karar verebilmesi için bütün asıl üyelerin toplantıda hazır bulunması ve ittifakla karar vermeleri gerekmektedir.
 
Derneğin Gelir Kaynakları 
Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10-YTL, aylık olarak ta 10-YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 
7- Diğer gelirler.
 
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 
Madde 14-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği'nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
 
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 15- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
Beyanname Verilmesi
Madde 16- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü 
Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3'te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
 
Genel kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.
 
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 18- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri 
Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 
Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Göksun Eğitim ve Dayanışma Derneği" ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Kurucu Üyeler
Madde 22- Derneğin kurucu üyeleri;
Adı- Soyadı Meslek İkametgâh Tabiyeti
1 Mehmet SAĞLAM Öğrt.Üyesi Ant Sok.6/8 Çankaya/Ank T.C.
2 Enver KAPLAN E.Milletvekili 32.Sok.9/14 Y.Bahçelievler/Ank. T.C.
3 Süreyya ADANALI Doktor Büklüm Sok.56/8 K.dere/Ank. T.C.
4 Ali EKİCİ E.Memur Hoşdere Cad. 108/3 Y.Ayrancı/Ank. T.C.
5 Atilla ÖZMEN Öğrt.Üyesi Çevre Sok.52/30 Çankaya/Ank. T.C.
6 Veli GÜÇLÜ E.Memur Ragıp Tüzün Cad. 394/AY. Mahalle/Ank. T.C.
7 Veysel PARLAK Memur Yakacık Mah. Çilek Sok. 22/15 /Ank. T.C.
8 Hayrettin GÜNGÖR Memur Başçavuş Sok.46/5 K.Esat/Ank. T.C.
9 Rauf ARIKAN Öğrt.Üyesi Özpetek Sit.B/30 Ümitköy/Ank. T.C.
10 Abdullah SÜRMEN Avukat Toros Sok.23/7 Sıhhıye/Ank. T.C.
11 Şükrü ENGİZEK Mühendis 3.Cad.2/5 B.Evler/Ank. T.C.
12 Hacı Duran GÖKKAYA Memur Bahadırlar Sok.35/3 Kurtuluş/Ank.
 
T.C.Hüküm Eksikliği
Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


ÜYE KAYIT FORMU
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam161
Toplam Ziyaret647503
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.921033.0530
Euro35.842835.9864
Hava Durumu
Saat
Takvim
Mail adresimiz
goksun@goksunlular.com
Göksun Üzümü
Göksun Çileği
Çiftçinin emeği
Göksun Çileği
Elma
Göksun-Der Logo